આંતર જિલ્લા “અંડર ૨૫ વન-ડે” ટુર્નામેન્ટમાં રાજકોટ જિલ્લાનો ભાવનગર સામે પરાજય, જ્યારે રાજકોટ ગ્રામ્યનો જુનાગઢ સામે વિજય…

https://www.abtakmedia.com/rajkot-district-loses-to-bhavnagar-in-inter-district-under-one-day-tournament-while-rajkot-village-wins-against-junagadh/