હવે ટ્રાન્સજેન્ડરને પણ ઓળખપત્ર: રાજકોટમાં ચિરાગ નામના ટ્રાન્સજેન્ડરને પ્રથમ ઓળખ કાર્ડ આપતા કલેકટર અરુણ મહેશ બાબુ

https://www.abtakmedia.com/now-identity-card-to-transgender-too-collector-arun-mahesh-babu-giving-first-identity-card-to-a-transgender-named-chirag-in-rajkot/